Dochodzenie odsetek od Generalnego Wykonawcy

Podwykonawco, wystąpiłeś do Inwestora/Zamawiającego o pieniążki, które był Ci należny Generalny Wykonawca i otrzymałeś płatność? To świetnie! Ale nie zapomnij upomnieć się jeszcze u Generalnego Wykonawcy o odsetki – przy dzisiejszych wysokościach odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych może być to naprawdę spora kwota.

Właśnie jestem po skutecznej windykacji takich odsetek dla klienta, który przez cały okres realizacji prac, za każdym razem po wystawieniu FV słyszał od GW: „Chcesz zapłaty, to idź do Inwestora”. Pomimo, że Inwestor w miarę szybko regulował zgłaszane mu należności (w terminie ok. 2 tygodni), to i tak kwota narosłych odsetek robi wrażenie i klient otrzymał prawie 90 tyś. zł, z czego on i ja się bardzo cieszymy.

Z natury rzeczy Inwestor płaci Podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane dopiero, gdy minie już termin płatności wskazany na fakturze wystawionej GW. W okresie od upływu terminu płatności faktury do dnia otrzymania środków od Inwestora, Podwykonawca ma prawo naliczać GW odsetki. I to nie byle jakie odsetki, tylko te ładne, wysokie – za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

A o czym trzeba pamiętać dochodząc zapłaty takich należności?

Oto kilka wskazówek z mojej strony:

  • OŚWIADCZENIA – na etapie realizacji umowy Podwykonawcy często muszą składać oświadczenia o płatnościach, które GW przekazuje następnie Inwestorowi. Warto w tych oświadczeniach zaznaczać, że GW dłużny jest nam jeszcze odsetki od przeterminowanych faktur. Najgorzej jest gdy podpiszemy oświadczenie, że zrzekamy się takich roszczeń;
  • SPOSÓB LICZENIA ODSETEK – trzeba spojrzeć do umowy i sprawdzić, od kiedy tak naprawdę można naliczać odsetki. Niekiedy termin płatności podany na FV może być inny niż ten obliczony zgodnie z zapisami umowy, a to umowa ma decydujące znaczenie;
  • WYSOKOŚĆ ODSETEK – jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to należne są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (i tak będzie w 99% przypadków);
  • REKOMPENSATA – oprócz odsetek możemy jeszcze naliczyć GW rekompensatę, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  • PRÓBA POLUBOWNEGO ROZWIĄZANIA SPORU – dochodzenie należności od GW najlepiej rozpocząć od doręczenia mu noty odsetkowej z miłym wezwaniem do zapłaty należności i opisem przykrych konsekwencji niezastosowania się do wezwania;
  • PRZEDAWNIENIE – roszczenie o zapłatę odsetek się przedawnia, więc nie warto zwlekać z tematem w nieskończoność;
  • MAŁE POLE MANEWRU GW – jeżeli Inwestor opłacił fakturę, to GW ma bardzo trudną sytuację i małe szanse, aby wybronić się przed zapłatą odsetek, które należne są przecież z mocy prawa. Zazwyczaj obrona dotyczy kwestii formalnych – braku skutecznego doręczenia FV, złego obliczenia terminów itp.;
  • ODSETKI OD INWESTORA – Inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę odsetek, które należne są nam od GW. Ale co często zapominane – Inwestor płaci odsetki za swoje opóźnienie w zapłacie zgłoszonej należności, w sytuacji gdy bezzasadnie zbyt długo rozstrzyga roszczenie zgłoszone przez PW. Ale to już trochę inna bajka; 

Pytania?

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu pomyślałeś „Kurczę, a czemu ja zawsze musiałem tyle czekać na kasę, a nigdy nie dostałem żadnych odsetek”, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną i wspólnie znajdziemy odpowiedź na to pytanie😉